OGÓLNE WARUNKI UMÓW „UNIVERSAL-STAL” SPÓŁKI Z O. O.

(Ogólne warunki realizacji dostaw i płatności w handlu stalowymi wyrobami walcowanymi)

I. ZAWIERANIE UMÓW, POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Umowa zostaje zawarta w przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego i potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę, względnie przez podpisanie kontraktu.
2. Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszelkich umów kupna-sprzedaży towarów i usług zawieranych przez „Universal Stal” Spółkę z o. o. jako Sprzedawcę.
3. Strony mogą w formie pisemnej wyłączyć moc obowiązującą ogólnych warunków w całości lub co do poszczególnych postanowień jak też zmieniać niektóre ich postanowienia.
4. W sprawach nie uregulowanych, lub nie w pełni uregulowanych Ogólnymi Warunkami stosowane będą przepisy polskiego prawa materialnego, w szczególności Kodeks Cywilny.
5. Zmiany lub uzupełnienia Ogólnych Warunków, także zmiany, uzupełnienia lub odstąpienie od kontraktu, a także wszelkie inne uzgodnienia stron dotyczące realizacji dostaw winny być sporządzane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku dokonywania operatywnych uzgodnień ustnych będą one wiążące pod warunkiem ich pisemnego potwierdzenia przez obie strony nie później niż w następnym dniu.
6. Ogólne warunki umów „Universal-Stal” Sp. z o. o. zostają drugiej stronie (Kupujący) doręczone na piśmie przed zawarciem umowy a strona ta oświadcza, że ich treść jest jej znana i zawierając umowę sprzedaży lub dostawy wyraża zgodę na włączenie tych warunków do treści umowy, jako jej integralnej części.

II. CENY
1. W przypadku gdy strony strony nie uzgodnią inaczej, obowiązują ceny według INCOTERMS 2000, nie obejmujące podatku od towarów i usług.
2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje handlowe stanowią zaproszenie do rozpoczęcia rokowań w celu zawarcia umowy, chyba, że z ich treści jednoznacznie wynika, iż stanowią ofertę skierowaną do poszczególnej osoby. Jeżeli kupujący złożył zamówienie na dostawę, o treści zawartej umowy w razie wątpliwości decyduje treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia przesłanego Kupującemu przez Sprzedającego.

III. ASORTYMENT, ILOŚĆ ,WARTOŚĆ
1. Gatunki,wymiary i masy ustalone są według norm europejskich lub polskich, o ile strony nie ustalą innych norm lub nie powołają się na zwyczaje handlowe.
2. Ilość towarów i ich masę ustala się według wag teoretycznych tj. 8 kg/m2 dla 1 mm grubości blachy lub według wag rzeczywistych
3. Ustala się następujące tolerancje ilościowe: +/- 5%.


IV. TERMINY DOSTAW I WARUNKI WYSYŁEK
1. Strony ustalają terminy dostaw w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia. Bieg terminu rozpoczyna się od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. Termin realizacji oznacza datę gotowości materiału do wysyłki towaru z zakładu producenta lub magazynu, o ile strony nie ustalą innej formuły bazy dostawy.
2. Termin dostawy uważa się za dotrzymany jeżeli zgłoszenie gotowości do odbioru nastąpiło w umówionej dacie a faktyczny odbiór nie nastąpił z przyczyn dotyczących Kupującego.
3. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia spowodowane brakiem umówionych dokumentów, niewyjaśnieniem między stronami wszystkich kwestii spornych, a także za opóźnienia spowodowane przez poddostawcę,lub przewoźnika.
4. W przypadku braku dostaw z magazynu w umówionym terminie strony mogą uzgodnić nowy termin dostaw lub też Kupujący może od umowy odstąpić składając stosowne oświadczenie aż do chwili zgłoszenia przez Sprzedawcę gotowości towaru do wysyłki.
5. W przypadku jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie wykonać dostawy w umówionym terminie poinformuje Kupującego o tym fakcie. Kupujący jest zobowiązany wyznaczyć nowy dodatkowy termin dla wykonania umowy przez Sprzedającego; dopiero po bezskutecznym upływie tego terminu Kupujący jest uprawniony do wykonania uprawnień wynikających z ustawy w przypadku zwłoki w spełnieniu świadczenia. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego względem Kupującego za nie wykonanie zobowiązania w terminie jest wyłączona jeżeli dostawa została wykonana w dodatkowo wyznaczonym terminie.
6. Sposób wysyłki, środki transportu, wybór przewoźnika i spedytora oraz innych uczestników transakcji zależny jest od uzgodnienia formuły bazy dostawy zgodnie z pkt. II Ogólnych Warunków . W braku takich uzgodnień te ustala Sprzedawca .
7. Nie dokonanie przez Kupującego odbioru towaru niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia gotowości do wysyłki dają Sprzedawcy prawo do dokonania wysyłki na koszt i ryzyko Kupującego w wybrany przez siebie sposób albo też prawo złożenia towaru w magazynie i obciążenia Kupującego kosztami składowania.
8. W razie obiektywnej niemożliwości dostarczania towaru umówioną trasą lub w umówiony sposób Sprzedawca ma prawo wykonać dostawę inną trasą, do innego miejsca lub też w inny sposób . Powstałe z tego tytułu dodatkowe koszty obciążą Kupującego .
9. Towar jest dostarczony w opakowaniu, jeżeli tak przewidują normy techniczne, przepisy transportowe lub ustalone zwyczaje handlowe . Koszty opakowania i dodatkowe zabezpieczenia towaru na czas transportu obciążają Kupującego. W razie zastosowania opakowań zwrotnych strony ustalą odrębnie sposób rozliczenia z tego tytułu .
10. Dopuszczalne są dostawy częściowe, o ile jest to uzasadnione specyfiką towaru lub warunkami opakowania lub przewozu .
11. W przypadku umówienia dostaw ciągłych kupujący winien określić miesięczne ilości i asortyment odbieranych towarów; w braku takich ustaleń Sprzedawca wykona dostawy przy założeniu minimalizacji kosztów własnych .

V. PRAWO WŁASNOŚCI
1. 1. O ile strony nie postanowią inaczej, sprzedaż towaru następuje z zastrzeżeniem prawa własności Sprzedawcy aż do wpływu pełnej należności na konto Sprzedawcy przez Kupującego

2. W dacie wydania towaru Sprzedawca dokona zastrzeżenia prawa własności i potwierdzenia daty pewnej na kopii potwierdzenia zamówienia lub dokumencie wydania towaru z magazynu .
3. Przeróbka, połączenie lub pomieszanie towaru, co do którego zastrzeżono prawo własności powoduje, że Sprzedawca staje się współwłaścicielem nowego towaru w takiej części w jakiej ma się do całości wartości zastrzeżonych rzeczy połączonych, pomieszanych lub przerobionych. Zastrzeżenie prawa własności jest skuteczne także co do udziału we współwłasności. W razie gdy towar przerobiony, połączony lub pomieszany staje się częścią składową nowego towaru, Kupujący winien niezwłocznie uiścić cenę lub złożyć zabezpieczenie zapłaty – według wskazań Sprzedawcy . Jeśli Kupujący przetwarza, łączy, reklasyfikuje lub wymienia towary przedłużonego prawa własności z towarami nie należącymi do Sprzedającego, Sprzedający staje się współwłaścicielem nowo wytworzonych dóbr w stopniu odpowiadającym wartości zafakturowanych cen towarów Sprzedającego. Jakiekolwiek roszczenia Kupującego, wynikające ze sprzedaży towarów podlegających prawu przedłużonej własności, zostają przeniesione i przydzielone Sprzedającemu, takie przeniesienie rozumiane winno być jako zabezpieczenie w stopniu odpowiadającym wartości towarów prawa przedłużonej własności. Jeśli zastrzeżenie prawa własności lub przeniesienie roszczeń okazały się nieważne w rozumieniu prawa kraju, gdzie towary się znajdują, jakiekolwiek zabezpieczenie, które odpowiada pod względem wartościowym zabezpieczeniu prawa własności lub przeniesieniu roszczeń, będzie uważane jako wcześniej uzgodnione pomiędzy stronami tego porozumienia. Jeśli wymagana jest współpraca ze strony Kupującego aby zabezpieczyć tego typu zabezpieczenia, to w takim przypadku będzie on zobowiązany do podjęcia wszelkich możliwych kroków koniecznych aby utworzyć lub zabezpieczyć takie prawa.
4. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić sprzedawcę o ustanowieniu prawa zastawu lub jakimkolwiek innym obciążeniu towaru sprzedanego z zastrzeżeniem prawa własności. Postanowienie punktu V. 3. stosuje się odpowiednio.
5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego w dacie wydania towaru z zakładu producenta lub magazynu albo tez – gdy z formuły bazy dostawy wynika, że Sprzedawca ma przesłać towar do oznaczonego miejsca – w chwili wydania towaru przewoźnikowi.
6. Jeżeli towar ma zostać odebrany przez Kupującego z magazynu Sprzedającego, a Kupujący pozostaje w zwłoce z odbiorem towaru, ryzyko uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi na Kupującego z dniem, w którym Kupujący miał towar odebrać z magazynu Sprzedającego.
7. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący na zastrzeżenie prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary, których własność jest zastrzeżona na rzecz Sprzedającego. Sprzedający jest uprawniony do skontrolowania towaru w miejscu, w którym on się znajduje, jak również do jego odebrania.
8. Kupujący ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru w okresie pomiędzy jego wydaniem a przejściem prawa własności towaru na jego rzecz. Kupujący jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia towaru do jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia w okresie wyżej wskazanym do sumy odpowiadającej pełnej wartości towaru. Zawierając umowę ubezpieczenia Kupujący zobowiązany jest wskazać Sprzedającego jako ubezpieczonego. Jeżeli jako ubezpieczony wskazany zostanie Kupujący, to Sprzedający nabywa z chwilą zawarcia umowy wierzytelność o zapłatę sumy ubezpieczenia; w takim przypadku Kupujący, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Ubezpieczyciela o przeniesieniu wierzytelności na Sprzedającego.

VI. REKLAMACJE, GWARANCJE, ODBIORY
1. Oględziny i odbiór towaru odbywają się w zależności od formuły bazy dostawy w zakładzie producenta lub magazynie, a gdy towar jest przesyłany na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika – w miejscu przeznaczenia. Koszty tych czynności ponosi Kupujący\\\\\\\\\\\\\\\\
2. Przeprowadzenie odbioru wyłącza możliwość zgłoszenia reklamacji co do braków ilościowych oraz wad jawnych .
3. Reklamacje co do wad fizycznych ukrytych oraz wad prawnych winny być zgłaszane przez Kupującego pisemnie niezwłocznie po ich wykryciu , nie później niż 14 dni od daty wydania towaru Kupującemu i pod warunkiem, że towar nie został już poddany obróbce wpływającej na jego właściwości .
4. Kupujący ma obowiązek umożliwić sprzedawcy oględziny reklamowanego towaru, w tym także pobierania próbek i wykonania badań technicznych , pod rygorem utraty roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji .
5. W przypadku towarów niepełnowartościowych a także gdy kupujący wiedział o wadach towaru w chwili zawarcia umowy – Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
6. 6. Sprzedawca winien rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni od jej otrzymania pod rygorem przyjęcia, że reklamacja jest zasadna.
7. W razie gdy reklamacja jest zasadna, Sprzedawca niezwłocznie usunie wady, a gdy jest to niemożliwe – dostarczy towar wolny od wad, o ile strony nie ustalą inaczej. Niedokonanie przez Sprzedawcę tych czynności powoduje, że Kupujący ma prawo odstąpić od umowy lub żądać obniżenia ceny towaru.
8. W przypadku gdy Sprzedawca udzieli Kupującemu gwarancji na dostarczony towar, poprzez wręczenie mu odrębnego dokumentu gwarancyjnego, zobowiązany jest usunąć wadę lub dostarczyć towar wolny od wad, jeśli wady te ujawnią się w okresie na jaki udzielono gwarancji.

VII. WARUNKI I TERMINY ZAPŁATY
1. Płatność za towar następuje w terminie podanym na fakturze przez Sprzedającego na konto Sprzedawcy w banku Śląskim o/Ruda Śląska 35 1050 1331 1000 0022 0963 0884.
2. Nie później niż w ciągu 7 dni od daty wydania towaru, Sprzedawca winien wystawić i doręczyć Kupującemu fakturę VAT za wykonaną dostawę.
3. Strony niniejszym ustalają, że wystawianie i doręczanie faktur VAT następować będzie bez każdorazowego podpisu kupującego jako odbiorcy faktury.
4. Zwłoka w zapłacie skutkować będzie obciążeniem Kupującego odsetkami za zwłokę w wysokości ustawowej.
5. Ustalone niniejszym rozdziałem zasady dotyczą wszelkich rozliczeń stron wynikających w związku z zawartymi umowami kupna – sprzedaży.
6. W stosunku do klientów, którzy po raz pierwszy składają zamówienia na towary, Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania referencji od dotychczasowych ich dostawców, potwierdzających ich rzetelność handlową. Sprzedający jest uprawniony według swego uznania żądać od Kupującego zaliczki albo innego zabezpieczenia wykonania umowy.
7. W przypadku odroczenia terminu zapłaty w stosunku do chwili wydania towaru, Sprzedający zastrzega sobie prawo do żądania natychmiastowej zapłaty ceny bez podania przyczyny.
8. Z chwilą gdy Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny za dostawę towaru, stają się wymagalne wszelkie inne zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego, wynikające z uprzednio zawartych umów.
9. Jeżeli dostarczony przez Sprzedającego towar jest niezaprzeczalnie wadliwy co do części dostawy, Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny za część dostarczonych towarów wolną od wad.

VIII. ODSTAPIENIE OD UMOWY
Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
a) stwierdzi, że Kupujący przekazał nieprawdziwe informacje o swojej wypłacalności,
b) Kupujący pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny.
c) w stosunku do Kupującego zostanie złożony wniosek o wszczęcie postępowania układowego lub upadłościowego
d) poweźmie wiadomość o innych okolicznościach, które uprawdopodabniają możliwość niewykonania przez Kupującego umowy zgodnie z jej treścią.
W powyższych wypadkach Strony są zobowiązane zwrócić sobie wzajemnie dotychczas wykonane świadczenia.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OKOLICZNOŚCI ZWALNIAJĄCE
1. Sprzedawca odpowiada za niewykonane lub nienależyte wykonanie umów kupna – sprzedaży na zasadzie ogólnej odpowiedzialności kontraktowej z zastrzeżeniem pkt. IV. 3. Ogólnych Warunków.
2. Okolicznościami zwalniającymi od odpowiedzialności są okoliczności siły wyższej zaistniałe po stronie producenta lub sprzedawcy, to jest zdarzenia nadzwyczajnie, nieprzewidzialne i nieodwracalne co do przyczyn i skutków a w szczególności: działania sił przyrody, strajki, lokauty, nagłe awarie maszyn, wyłączenia energii, akty władzy państwowej. Zaistnienie takich okoliczności zwalnia od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie także kontrakty Kupującego.
3. Wystąpienie okoliczności siły wyższej winno zostać potwierdzone dokumentem izby gospodarczej, zrzeszenia branżowego lub organu władzy lub administracji państwowej czy samorządu terytorialnego Strona, której okoliczności te dotyczą winna niezwłocznie zawiadomić o jej wystąpieniu drugą stronę umowy, a następnie uzgodnić dalszy sposób postępowania . W szczególności strony mogą uzgodnić przesunięcie terminów dostaw, dostawy zastępcze, upusty cenowe lub rozwiązanie umowy.

X. ROZSTRZYGANIE SPORÓW
1. Wszelkie spory stron wynikłe w związku z zawarciem, wykonaniem i rozwiązaniem umowy kupna- sprzedaży poddane zostają rozstrzygnięciu Stałego Sądu Polubownego przy Górnośląskim Towarzystwie Gospodarczym i Regionalnej Izbie Gospodarczej z siedzibą w Katowicach, który orzeknie według własnego regulaminu.
2. W razie gdy wskazany wyżej sąd nie będzie funkcjonował strony poddadzą spór rozstrzygnięciu innego sądu arbitrażowego instytucjonalnego z siedzibą w Katowicach lub Warszawie a w dalszej kolejności – o ile jurysdykcja tego organu nie będzie możliwa – właściwemu miejscowo i rzeczowo sądowi powszechnemu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Jeżeli niektóre z postanowień niniejszych warunków umów okażą się być nieważne lub zostaną uznane za nieważne przez Sąd lub inny właściwy organ, pozostałe postanowienia zachowują swoją ważność, chyba, że z okoliczności wynika, że bez postanowień objętych nieważnością umowa nie zostałaby zawarta.
2. Niniejsze ogólne warunki stanowią integralną część umowy kupna – sprzedaży zawartej zgodnie z pkt. I. I. i obowiązują przez okres związania stron tą umową.

Ogólne warunki są każdorazowo załączane przez Sprzedawcę do dokumentu potwierdzenia zamówienia.